Đăng bởi taphanghai lúc Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ y tế công cộng, NCS có thể áp dụng các kiến thức cơ bản và phương pháp luận về y tế công cộng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Y, Dược về các vấn đề về Y tế công cộng và hoạch định, đề xuất các chính sách, chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề sức khỏe của cộng đồng và tham gia đào tạo chuyên ngành YTCC cho cán bộ cấp dưới, cụ thể là:


Tóm tắt Chương trình đạo tạo tiến sĩ

 1. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tham gia giảng dạy đại học và sau đại học chuyên ngành YTCC
 2. Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên cao học, sinh viên NCKH về YTCC
 3. Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng
 4. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động y tế, sức khỏe công cộng và quản lý y tế
 5. Giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
 6. Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học theo các chương trình y tế quốc gia và địa phương.
II. NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO
 1. Thu thập các thông tin, chỉ số sức khoẻ trong cộng đồng, khu vực.
 2. Phát hiện các vấn đề sức khoẻ và xác định các ưu tiên.
 3. Đề xuất các giải pháp, cùng với các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng giải quyết các vấn đề ưu tiên.
 4. Giám sát, đánh giá hiệu quả của các giải pháp trong việc giải quyết các vấn đề ưu tiên.
 5. Nghiên cứu, tham gia giải quyết các vấn đề sức khoẻ môi trường.
 6. Phát hiện và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi xảy ra.
 7. Phát triển kế hoạch, giám sát và tham gia giáo dục, vận động cộng đồng và các cấp chính quyền tự bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng.
 8. Chỉ đạo, giám sát các dịch vụ y tế và thực hiện CSSKBĐ cho cộng đồng
 9. Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, NCKH phù hợp với nhu cầu thực tế.
 10. Báo cáo và làm tham mưu về vấn đề sức khoẻ cộng đồng và khu vực với cấp trên và các cấp chính quyền.
 11. Thực hiện các vấn đề quản lý nhà nước về sức khoẻ tại các cơ sở.
 12. Tham gia vào việc đề xuất các chính sách và chiến lược sức khoẻ.

Tags:

Không có nhận xét nào:

Tin Tức

Khoa Học

Tư Vấn Giáo Dục